Financiën

Financiële verantwoording 2022

Algemeen

Stichting Nepali Children zet zich in voor kansarme Nepalese kinderen in Nepal. Onze doelen zijn:

  • Zorgen van persoonlijke ontwikkeling van kinderen door middel van onderwijs en bewustwordingsprojecten;
  • Ondersteunen in een veilig en stabiel leefklimaat zodat leren mogelijk wordt;
  • Begeleiden van de economisch zwakkere gezinnen in de samenleving door zelfredzaamheidte stimuleren.

Werkzaamheden & projecten

Stichting Nepali Children focust met name op het ondersteunen van kansarme kinderen om hen goed onderwijs te bieden. Daarmee stimuleert Nepali Children de zelfredzaamheid van deze kinderen omdat een goede opleiding ervoor zorgt dat zij in de toekomst een grotere kans hebben op een baan en daarmee beter voor zichzelf kunnen zorgen. Indien noodzakelijk biedt Nepali Children kinderen ook een veilige en gezonde leefomgeving als dit bij hun ouders niet mogelijk is. Deze kinderen worden tijdens hun verblijf in Nepali Children Hostel naast het volgen van onderwijs ook gestimuleerd om structuur aan te brengen in hun leven en normen en waarden te leren als: respect en zorgen voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid, compassie, beloftes nakomen, punctualiteit, etc.

Projecten

Naast de kernactiviteiten van Nepali Children (sponsoren van kinderen ten behoeve van onderwijs en Nepali Children Hostel), is Nepali Children nadrukkelijk aanwezig in Hemja andere projecten.

Noodhulp

Dit jaar zijn er incidenteel gezinnen geholpen met voedselpakketten vanwege ongekend grote armoede. De donaties om een kind te helpen met een niertransplantatie zijn nog niet gedoneerd omdat de operatie is uitgesteld.

Nepali Children Hostel

In 2022 is het aantal kinderen dat een veilig onderkomen heeft gevonden in het hostel is afgenomen van 14 naar 13. Nepali Children stimuleert de kinderen actief in hun persoonlijke ontwikkeling. In 2021 was de sponsorbijdrage per kind gesteld op 100 euro per maand. Gebleken is dat hiervan alle directe kosten voor de kinderen betaald kunnen worden maar dat de bijdrage te weinig is om andere operationele kosten te dekken zoals de onkosten vergoeding van Jolanda en het salaris en Bodharaj. Het nieuwe bedrag is vastgesteld op 135 euro per maand.

Sponsorkinderen

In 2022 sponsorden 40 sponsorouders totaal 32 sponsorkinderen voor scholing en 13 kinderen die in het hostel verblijven. Met de bijdrage van de sponsorouders, de sponsoring voor onderwijs, wordt schoolgeld betaald, evenals alle schoolbenodigdheden zoals boeken, schrijfgerei, een rugzak en schooluniformen. Van alle kinderen volgen 32 kinderen onderwijs op een overheidsschool en 2 kinderen op een particuliere school. Tevens wordt een reserve opgebouwd omdat het schoolgeld exponentieel toeneemt naarmate de kinderen in hogere klassen zitten. De bijdrage door sponsorouders blijft dan ongewijzigd.

Lunchproject

Op twee scholen verzorgde Nepali Children dagelijks een gevarieerde en gezonde schoollunch. Daarmee worden 225 kinderen voorzien van een gezonde lunch. Een positief neveneffect is dat het schoolverzuim daalt door een betere gezondheid en omdat de kinderen naar school komen voor de lekkere lunch. Ondertussen heeft een andere school gevraagd om hulp en daarmee worden op dit moment gesprekken gevoerd om een school lunch fonds op te richten.

Dental Awareness Program

Op de scholen waar de lunch wordt verzorgd is voorlichting gegeven over mondhygiëne en zijn tandenborstels en tandpasta uitgedeeld. Deze activiteit wordt uitgevoerd ter stimulering van tandenpoetsen onderkinderen. Door de financiële steun van een tandartsenpraktijk in Rotterdam, is het fonds volledig gevuld en bij een gelijkblijvende rente is het niet langer nodig om fondsen te werven voor dit project.

Dashain actie

Elk jaar wordt tijdens het Dashain festival geld ingezameld voor een specifiek doel. Dit jaar is er geld ingezameld voor winterkleding voor alle kinderen die we ondersteunen. Zowel op de scholen al in het Hostel.

Algemene informatieverstrekking

Informatie over de projecten en ontwikkelingen binnen de stichting wordt via de website en de maandelijkse nieuwsbrief gecommuniceerd. Meer gedetailleerde informatie over de voortgang van onze projecten wordt, bijna dagelijks, via Facebook, Instragram en LinkedIn gedeeld. Nepali Children informeert sponsors, die zich kenbaar hebben gemaakt, ook via een besloten Facebook groep. Daarnaast ontvangen de mensen die een kind sponsoren een drie maandelijkse update.

Financiën

In 2022 bedragen de baten in totaal € 52.827. Ten opzichte van 2021 is dit een toename van € 10.857. De toename in 2022 grotendeels te danken aan de sponsoring van Rotaryclub Roosendaal-Donkenland en de overige activiteiten van het zomerprogramma in Nederland. In 2022 is er een bedrag van € 50.150 uitgegeven aan het uitvoeren van de projecten (exclusief salarissen): Hostel en Hostel kinderen (€ 31.396), Noodhulp (€ 791) en € 13.077 aan de overige projecten, waarvan € 4.886 voor de sponsorkinderen. Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal gebudgetteerde uitgaven van 2021 zoals schoolgelden zijn verschoven naar 2022 als gevolg van sluiting van scholen door de lockdown en onzekerheden omtrent de hoogte van het te betalen schoolgeld. Het bedrag aan reis- en verblijfkosten, visumkosten geeft een vertekend beeld. De kosten voor de visa voor de reis naar Nederland in 2023 zijn betaald aan het einde van 2022. Het bestuur vindt het belangrijk de continuïteit van de projecten te waarborgen en afhankelijkheid van sponsoren te reduceren. Dit is mogelijk door in Nepal fondsen op te richten waarbij het basiskapitaal niet wordt aangesproken maar alleen de rente wordt gebruikt voor de uitvoering van de projecten. In Nepal ligt het rentepercentage tussen de 6 – 10%. Op dit moment zijn er vijf fondsen opgericht in Nepal: Hostel, Sponsorkinderen, Schoollunch, Mondhygiëne en Noodhulp. De fondsen zijn deels zichtbaar op de balans als reservering. Het saldo van 2021 is overgeboekt naar de Nepalese partnerorganisatie Jana Hitashi. De saldi van de reserveringen Sponsorkinderen en Mondhygiene van 2022 zijn ook overgeboekt naar Jana Hitaishi. Jana Hitaisi legt twee keer per jaar financiële verantwoording af aan het bestuur van Nepali Children en geeft tijdens de bestuursvergadering een update over haar activiteiten in Nepal. Omdat de jaartelling in Nepal afwijkt van de Westerse jaartelling vindt de officiële jaarafsluiting in Nepal in juni/juli plaats. Het financiële jaarverslag van Jana Hitashi wordt door de accountant opgesteld. In Nepal in Hemja (Pokhara omgeving) zijn onze belangrijkste contactpersonen oprichtster van Stichting Nepali Children, Jolanda Bijl, en bestuurslid en oprichter van de partnerorganisatie Jana Hitaisi, Bodharaj Adhikari. Zij managen alle activiteiten ter plaatse.

Opheffen van Nepali Children Hostel pvt ltd

Het bedrijf Nepali Children Hostel pvt ltd hebben we na heel veel ambtelijke procedures eindelijk kunnen integreren in onze Nepalese partnerorganisatie Jana Hitaishi. Een gevolg is dat vanaf 2023 de overhead kosten in Nepal zullen afnemen.

Himalayan projects

In ons werkgebied Hemja is ook de Belgische stichting Himalayan projects actief. Omdat Himalayan projects en Nepali Children op dezelfde scholen actief zijn, is er een samenwerkingsverband afgesproken waarbij Jana Hitaishi de uitvoerende taken op zich neemt. Himalayan zal substantieel bijdragen aan de kosten van alle projecten inclusief Family service.

Wij willen alle sponsoren bedanken voor de gedane giften en hun betrokkenheid bij onze projecten!

Verwachting 2023

De projecten Nepali Hostel, Sponsorkinderen, Schoollunch en Dental Awareness project op scholen zijn doorlopende projecten. De verwachting is dat deze ook in 2023 voortgang zullen vinden. Daarnaast zal een nieuw project van start gaan om structureel gezinnen te ondersteunen. Dit project heeft de werktitel Family service. Fondsenwerving blijft ook in 2023 van groot belang voor onze stichting. Daarom zijn wij ontzettend blij dat diverse sponsoren ook begin 2023 een schenkingsovereenkomst hebben afgesloten voor een periode van 5 jaar of langer. Daarmee kunnen zij hun gift volledig aftrekken van hun inkomstenbelasting en dragen zij bij aan een solide financiële basis voor onze stichting. We zijn ook verheugd dat stichting Wilde Ganzen en Stichting Nepal onze stichting steunen in de transitie van het hostel naar een Family service, waarbij ook het gezin waaruit het kind komt wordt ondersteunt. Wilde Ganzen heeft aangegeven een derde van de kosten voor hun rekening te zullen nemen. Begin juni zullen Jolanda Bijl en Bodharaj Adhikari 6 weken naar Nederland komen om aanwezig te zijn bij diverse fondsenwervende activiteiten. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het vullen van het zomerprogramma. Er zullen, verspreid over heel Nederland, bij diverse geïnteresseerden Nepalese kookworkshops en social diners worden gehouden. Ook zal op 24, 25 en 26 juni weer deelgenomen worden aan de Farm & Country Fair in Aalten. We vertrouwen erop dat ook in 2023 voldoende fondsen beschikbaar zullen zijn om onze activiteiten in Nepal voort te zetten.

Balans 2022.pdf
Winst & Verlies rekening 2022.pdf
financieel jaarverslag 2022.pdf

Financiële verantwoording 2021

Het jaar 2021 is anders verlopen dan we hadden gehoopt. Met name door de invloed van Corona maatregelen zijn we minder actief geweest in de omgeving van het hostel. Ondertussen hebben mensen steeds meer last van de geringe inkomsten door werkeloosheid en de toenemende prijzen van levensonderhoud. Daardoor hebben we dagelijks te maken met aanvragen voor het verblijf van kinderen in het hostel. Deze is uitgegroeid tot veertien kinderen die allemaal volledig worden gesponsord. Een belangrijke financiële ontwikkeling is de oprichting van fondsen in Nepal voor zowel het verzorgen van lunches op scholen en de sponsorkinderen.

Balans 2021.pdf
Winst & verlies rekening 2021.pdf
Jaarverslag 2021.pdf

Financiële verantwoording 2020

In 2020 is Nepali Children erg actief geweest in het werven van sponsoren. Dit begon in het voorjaar met de voedselhulp die gegeven is wegens Corona. Aansluitend zijn sponsoren gezocht voor de kinderen die in Nepali Children Hostel verblijven. Alle zes de kinderen worden volledig gesponsord. Dit is naast de vele particuliere bijdragen ook mogelijk gemaakt door OOM Verzekeringen, Happinezz en Stichting Nepal.

Winst & verlies rekening 2020.pdf
Balans 2020.pdf
jaarverslag 2020.pdf

Financiële waarborging vanaf juni 2019

Tot juni 2019 was er een intensieve samenwerking met Ram Prasad Sedhain en zijn NGO. Door een vertrouwensbreuk met hem is de samenwerking verbroken. Vanaf dit moment werkt de ANBI stiching Nepali Children samen met een team van Nepali die zich willen inzetten voor de ontwikkelingen van hun omgeving. Alle wederkerende investeringen, zoals bijvoorbeeld huur- en arbeidscontracten, zijn opgesteld via een advocaat zodat wordt voldaan aan de wetgeving in Nepal.
Winst & verlies rekening 2019.pdf
Balans 2019.pdf
financiele waarborging tot juni 2019.pdf

Financiële verantwoording 2018

In 2018 zijn er vier verschillende inkomstenbronnen: verkopen van Nepalees handwerk (6%), giften voor microfinanciering, sponsorkinderen, doelbestemming en algemene donaties (70%), reizen (16%) en homestay (8%). De percentages zijn weergegeven als netto inkomsten (inkomsten minus kosten).

Deze inkomsten zijn grotendeels aangewend voor de laatste fase van de bouw en inrichting van Nepali Children Hostel in Madanpur, om 23 kinderen naar school te laten gaan (sponsorkinderen) en het project Keep Madanpur Clean.
balans 2018.pdf

Financiële verantwoording 2017

In 2017 heeft Nepali Children drie verschillende inkomstenbronnen: verkopen van Nepalees handwerk (26%), giften voor microfinanciering, doelbestemming en algemene donaties (51%) en reizen (13%). De percentages zijn weergegeven als netto inkomsten (inkomsten minus kosten).

Deze inkomsten zijn grotendeels gebruikt voor de bouw van Nepali Children Hostel in Madanpur.
balans 2017.pdf

Financiële verantwoording 2016

2016 heeft in het teken gestaan van de bouw van Nepali Children Hostel. Bijna alle inkomsten zijn hieraan besteed. Net zoals in 2015 hebben we twee kinderen ondersteund met een financiële bijdrage voor scholing en kleding.
Ook in 2017 zullen de meeste gelden besteed worden aan de bouw van ons hostel. De eerste kinderen kunnen hopelijk in ons huis komen wonen. De reserves die in 2016 zijn ontstaan zullen daaraan besteed worden.
Balans-2016-NepaliChildren.pdf
details toelichting balans 2016.pdf